Privacyverklaring

TuinID Mark Bremer, gevestigd aan Zuideropgaande 50, 7913 TN Hollandscheveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy enorm belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.

Contactgegevens:

Zuideropgaande 50
7913 TN Hollandscheveld
06 2191 9236
www.tuinidbremer.nl
info@tuinidbremer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TuinID Mark Bremer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TuinID Mark Bremer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • TuinID Mark Bremer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

TuinID Mark Bremer verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Toestemming van de betrokkene

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TuinID Mark Bremer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinidbremer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TuinID Mark Bremer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TuinID Mark Bremer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TuinID Mark Bremer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast kunnen we jouw gegevens bewaren voor wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TuinID Mark Bremer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TuinID Mark Bremer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TuinID Mark Bremer maakt gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Hierin wordt informatie opgeslagen over jouw websitebezoek.
Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je voorkeuren worden onthouden of dat je ingelogd kan blijven terwijl je de website bezoekt.
Analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek en gebruik te meten. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers op de website, de duur van het bezoek, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s populair zijn en welke minder. Zo kunnen we de website continu analyseren en verbeteren om de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken.

Om inzichten te verkrijgen uit deze data gebruiken wij Google Analytics. De statistieken de we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen, deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (Anonymize IP).
 • Gegevens delen met Google is uitgezet.
 • Verkregen informatie door Google Analytics-cookies worden niet gedeeld met andere Google diensten.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

NaamBeschrijvingVervaltijd
_ga Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 24 uur
_gat Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut

Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, nooit aan Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TuinID Mark Bremer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinidbremer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TuinID Mark Bremer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TuinID Mark Bremer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@tuinidbremer.nl.

TuinID Mark Bremer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk aan 'https' en het hangslotje.

 

Externe links

Op onze website staan hyperlinks naar andere websites. TuinID Mark Bremer is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd die zeer ingrijpend zijn, zullen we ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.